BENEFICII PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

 

 

Indemnizație cuvenită adultului/reprezentantului legal sau părinților/reprezentantului legal al copilului cu handicap grav cu asistent personal

 

Documente solicitate întocmire dosar :

 1. Cerere Tip;
 2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ şi reprezentantul legal al acestuia (după caz), iar în cazul copiilor certificatul de naştere/carte de identitate/carte de identitate provizorie (după caz) (original şi copie) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al/a părintelui care depune cererea;
 3. Certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal și anexa (original și copie);
 4. Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav cu asistent personal (după caz) (original şi copie);
 5. Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal (după caz) (original şi copie);
 6. Decizie/Cupon pensie (după caz) (original si copie);
 7. Extras de cont bancar;
 8. Dosar cu şină de încopciat.

 

 

Angajarea asistentului personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal

 

Documente necesare pentru întocmirea dosarului :

 1. Cerere de angajare;
 2. Declarație privind respectarea obligațiilor prevăzute de art. 38 din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Curriculum Vitae;
 4. Act de identitate (B.I./C.I./C.P.I.) – (copie şi original);
 5. Certificat de căsătorie – (copie şi original) sau Sentință divorț (copie şi original) – (dacă e cazul) sau Certificat de deces al soțului/soției (copie şi original) – (dacă e cazul);
 6. Adeverință medicală – semnată şi parafată de medicul de familie (să specifice dacă este apt să îngrijească persoană cu handicap);
 7. Cazier judiciar;
 8. Copie diplomă studii (angajatul trebuie să aibă cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV- lea inclusiv şi a soţului sau soţiei) (copie şi original);
 9. Carnetul de muncă (copie și original pentru conformitate);
 10. Adeverință – care atestă vechimea în muncă după 01.01.2011 (copie și original);
 11. Extras de cont bancar;
 12. 12. Dosar cu șină de încopciat.

Acte necesare ale persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:

 1. Certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal (copie și original);
 2. Act de identitate (B.I./C.I./CP.I.) sau certificat de naștere (pentru persoana cu handicap minoră fără C.I.) (copie și original);
 3. Dacă bolnavul este minor, copie după actul de identitate al unuia dintre părinți;
 4. Decizie de pensionare (copie și original) + cupon sau acte doveditoare alte venituri;
  5.Sentința civilă de punere sub interdicție (copie și original);
 5. Dispoziția primarului/Sentință judecătorească de numire curator (copie şi original);
 6. B.I/C.I. Tutore/Curator (copie şi original);
 7. Acordul scris al persoanei cu handicap grav, tutore/curator/părinte, după caz, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ, pentru angajarea persoanei care solicită încadrarea în funcția de asistent personal.

 

 

Formulare/Cereri