Atribuții și operațiuni specifice Compartimentului de asistență socială:

– asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, respectiv ajutor social, alocaţie de stat, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei, etc;

– comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

– primește și înregistrează cererile și documentația necesară în vederea acordării unor ajutoare de urgență, efectuează anchete sociale în acest scop, întocmește rapoartele și răspunsurile cu propunerile de acordare/respingere a ajutoarelor de urgență;

– efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

– evaluează nevoile sociale, efectuează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii, elaborează planul de servicii comunitare,în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune social, etc.;

– monitorizează gravida identificată în situaţie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate şi efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia în ultimele două luni de sarcină, conform art.5 lit.d) din HG 1103/2014;

– monitorizează mamele cu risc social externate din spital şi a copilului, pe perioada de minim 1 an şi întocmeşte rapoarte semestriale, conform art.15 alin.1 din HG 1103/2014;

– este Responsabil de caz prevenire, pentru toţi copiii aflaţi în situaţii de risc, cf. Ordinului nr. 288/2006; coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa; elaborarează şi implementează planul de servicii; asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; asigură respectarea etapelor managementului de caz; întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;

– asigură servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse;

– asigură servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia;

– monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

– realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

– elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;

– asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

– vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

– urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

– efectuează demersurile necesare înregistrării naşterii copilului părăsit în unitatea sanitară, conform art.3 alin.1 din HG 1103/2014;

– efectuează evaluari iniţiale pentru copii care nu deţin încă certificate de handicap/copii cu cerinţe educative speciale stabilind totodată şi primele obiective pentru intervenţie;

– monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ – teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

– creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

– elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

– asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

– verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

– întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

– întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal in vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap;

– verifică prin ancheta sociala îndeplinirea condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune după caz, acordarea sau neacordarea îndemnizaţiei;

– efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, si in alte cazuri;

­- întocmeşte situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileşte măsuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizării sociale;

­- consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;

 

Persoană de contact:

Consilier – Fritzmann Anca-Petruța

Telefon: 0269 856101 interior 6

E-mail: primariaslimnic@yahoo.com