ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Acte necesare pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei

 1. Cerere tipizată;
 2. Documente doveditoare privind componența familiei (original şi xerocopie);
 3. Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
 4. Livretul de familie;
 5. Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);
 6. Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
 7. Adeverinţa de la unitatea şcolară – dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ;
 8. Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate – că sunt în întreţinerea familiei;
 9. Declaraţie tipizată;
 10. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:

– Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă;

– Pensii;

– Alte drepturi de asigurări sociale;

– Indemnizaţii cu caracter permanent;

– Burse;

– Ajutoare.

 1. Alte surse de venit obţinute din:

– Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale

– Persoanele fizice fără venituri/persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu

– Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol

– Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu

 

Formulare/Cereri