AJUTORUL SOCIAL

Ajutorul social se acordă numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidența pe raza comunei Slimnic.

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

Au dreptul la venit minim garantat familiile și persoanele singure, cetățeni români.

 

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social

 

 1. Documente doveditoare privind componența familiei (în xerocopie):
 2. a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate;
 3. b) certificatele de naştere ale copiilor;
 4. c) livretul de familie;
 5. d) certificatul de căsătorie;
 6. e) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  f) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 7. g) acte din care să rezulte frecventarea unei forme de învăţământ;
 8. h) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 9. i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

 

Pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, oferite de aceste agenţii.

 

Formulare/Cereri