AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire

  1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
  2. Documente de identitate titular şi membrii(cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
  3. Copie facturăgaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc);
  4. Acte privind veniturile realizatede toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
  5. Acte privind regimul juridic al locuinţei

– Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere/comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice

– Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere/comodat vor depune o împuternicire în formă legalizată din partea proprietarului.

  1. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute:

– adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

– adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;

– solicitanții care au reședința pe raza comunei Slimnic, trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

Formulare/Cereri