𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐑𝐄 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐣𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐒𝐂𝐀𝐏𝐀 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐈𝐁𝐈𝐔 – 𝐒𝐂 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐎𝐍 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐑𝐋 𝐝𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐒𝐢𝐛𝐢𝐮, 𝐬𝐭𝐫. 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐜𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐞, 𝐧𝐫. 𝟏𝟓𝟒
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞: 𝟎𝟏 – 𝟎𝟓 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞 – 𝐒𝐂𝐀𝐏𝐀 𝐩𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭:
➡️ 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐬̦𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥 (𝐝𝐞𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐚̆ 𝐜𝐥𝐚̆𝐭𝐢𝐫𝐞, 𝐠𝐨𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭̦𝐢𝐧𝐮𝐭, 𝐮𝐬𝐜𝐚𝐭𝐞, 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞)
➡️ 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐡𝐚̂𝐫𝐭𝐢𝐞, 𝐬𝐚𝐜𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢, 𝐜𝐮𝐫𝐚̆𝐭̦𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞